Skriv ut

GSAM strävar kontinuerligt i vårt dagliga arbete att minska vår miljöpåverkan. Detta gäller allt ifrån hur vi återvinner förbrukat material och till hur vi arbetar ute på fältet, till val av transportfordon och beställningsrutiner.

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att:
• Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
• Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
• Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
• I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.
• Ha dialog, information och utbildning med samtliga medarbetare för att göra alla medvetna om miljöarbete och motivera alla att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Vi skall bedriva vårt arbete med största möjliga ansvar för vår gemensamma miljö. Vårt miljöåtagande skall utgöra en naturlig del av vårt dagliga arbete och gå längre än de miniminivåer som anges i lagar och förordningar.

Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut. Detta gäller på alla nivåer i organisationen och innebär att miljöaspekterna skall beaktas vid varje tillfälle. Det är alla de små besluten som kommer ha stor betydelse för vårt totala miljöengagemang.

Miljöarbetet skall vara en naturlig integrerad del i varje verksamhet. Det är viktigt att göra rätt från början. Ju tidigare man tar hänsyn till miljöfrågorna i samband med nya projekt, desto kostnadseffektivare blir såväl projekt som miljöarbete.